Kjerneverdier & atferd

Kjerneverdier

AKTIVE

Vi viser vei. Vi preges av vår vilje til utvikling og stoler fullt på vår evne til å ta både kunder og oss selv dit vi vil.

FORBEREDTE

Vi ligger ett skritt foran og har gjort jobben. På den måten kan vi være trygge på at vi som et spesialisert selskap oppdager og tar vare på alle mulighetene vi ser for kundene våre, og dermed også for oss selv.

OMTENKSOMME

Omtenksomhet er vårt ansvar. Vi vet at vi vokser og trives når vi har gode relasjoner med hverandre,
med våre kunder, og med samfunnet generelt.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet. Vårt kvalitetsarbete skall genomsyra alla processer i företaget och den största nytta skall våra kunder ha av vår strävan till fulländad kvalitet.

Genom en nära och respektfull kontakt med kunder och partners vill vi enas om gemensamma mål kring utveckling, kvalitet och tillväxt. Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Vårt kvalitetsarbete skall genomsyra alla processer i företaget och den största nytta skall våra kunder ha av vår strävan till fulländad kvalitet.

" Vårt kvalitetsarbete skall leda till ökad kundnöjdhet och lojalitet "


Fragus skall ha en organisation som är affärsorienterad och anpassar sig efter de krav som marknaden gör gällande från tid till annan.Nyttan av våra produkter ska ge våra kunder största möjliga utväxling av marknadsföring, säljstöd, återkoppling till verkstad och stärka kundnöjdheten.

Vi skall kontinuerligt stödja och utbilda våra kunder inom ramarna för vårt erbjudande i syfte att säkerställa att kunderna upprätthåller en tillräcklig kunskapsnivå om hur man bäst skapar marknadseffekter. Vi skall ständigt utvecklas och driva marknaden framåt för att kunna öka marknadsvärdet på våra produkter och tjänster.

Vi ska genomföra våra uppdrag med hög kvalitet för både våra kunder och våra kunders kunder. Vi skall alltid fullfölja våra åtaganden och leverera enligt avtal. Vår strävan är också att överträffa de förväntningar som ställs på oss som samarbetspartners.