Code of Conduct

Våre etiske retningslinjer

Våre retningslinjer for hvordan vi som selskap driver virksomheten vår på en etisk, sosial og/eller miljømessig riktig måte. De etiske retningslinjene bygger på internasjonale retningslinjer fra blant annet FNs Global Compact. De etiske retningslinjene styrkes av verdiene våre og viljen til å være et forbilde i næringslivet og i samfunnet. God atferd skaper tillit, som i sin tur danner grunnlaget for en vellykket forretningsvirksomhet.

Forretningsprinsipper basert på våre kjerneverdier

Vi skal opptre som en pålitelig og hederlig partner som oppfyller sine forpliktelser. Vi tror på langsiktige forretningsrelasjoner der vi sammen med våre forretningspartnere skaper forutsetninger og grunnlag for gode økonomiske resultater, omsorg for miljøet og et sosialt engasjement.

Vår rolle som leverandør og delansvarlig i ulike leveransekjeder i ulike land stiller krav til at våre medarbeidere og forretningspartnere tar ansvar – for seg selv og for hverandre. Vi har derfor utarbeidet et regelverk, våre etiske retningslinjer. Disse skal alle i Fragus følge, og vi informerer interessentene våre om de etiske retningslinjene våre som en naturlig del av relasjonen.

Vi følger lover og regler

Lover og regler i de land vi har virksomhet i skal følges. Vi respekterer og følger konkurranseregler, miljøvernlovgivning, arbeidsmarkedslover, avtaler og andre bestemmelser som påvirker virksomheten vår.

Menneskerettigheter og arbeidsforhold

Vi respekterer internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter. Vi støtter og respekterer grunnleggende menneskerettigheter i virksomheten vår. Vi tolerer ikke under noen som helst omstendighet barnearbeid eller arbeid som utføres ved tvang eller trusler om vold.

Mangfold og like muligheter

Fragus rekrutterer og gir medarbeidere like muligheter og lik behandling uansett kjønn, sivilstand, etnisk eller nasjonal tilhørighet, seksuell legning, kjønnsoverskridende identitet, rase, religion, politisk ståsted, alder eller funksjonshemming. Det oppfordres til mangfold i selskapet.

Vi arbeider aktivt for å eliminere alle former for diskriminerende behandling av medarbeidere. Vi har rettferdige lønnsutbetalinger og fordeler i samsvar med relevante normer overalt der vi har virksomhet.

Fragus opprettholder foreningsfrihet i samsvar med lokal lovgivning, og alle medarbeidere har frihet til å starte eller delta i fagforeningsvirksomhet. Fragus anerkjenner retten til kollektive forhandlinger med hensyn til ansettelsesvilkår.

Et sunt og trygt arbeidsmiljø

Vi skal tilby våre medarbeidere et trygt og sunt arbeidsmiljø. Vi streber etter å minimere arbeidsrelaterte ulykker og personskader. Fragus vil som et minimum nøye følge nasjonale lover og/eller kollektive avtaler.

Vårt ansvar for miljøet

Vi streber etter å minimere miljøpåvirkningen og er en klimabevisst organisasjon, som gjennom vår måte å drive virksomheten på skal gå foran med et godt eksempel. Vi streber etter å oppfylle eller overgå kravene i gjeldende miljøvernlovgivning. Vi skal ha en åpen dialog med medarbeidere, kunder, leverandører og partnere om selskapets miljø- og energiarbeid. Vi skal alltid ta hensyn til miljøkonsekvensene før vi innfører nye produkter. Vi arbeider aktivt med å stille krav til miljøhensyn hos våre forretningspartnere.

Upartiskhet og antikorrupsjon

Vi skal ikke tilby forretningspartnere og andre interessenter belønninger eller fordeler som bryter med gjeldende lov eller god forretningsskikk. Vi skal avstå fra å delta i alle former for korrupt forretningsvirksomhet, og våre forretningsforbindelser skal være preget av upartiskhet. Når medarbeiderne i Fragus blir invitert til arrangementer i regi av leverandører, skal medarbeiderens nærmeste sjef godkjenne dette. Fragus skal selv betale for reiser og opphold. Verken Fragus eller medarbeidere får ta imot personlige gaver eller tjenester som overstiger fastsatt nivå, eller delta i representasjon utover normal forretningsvirksomhet.

Skille mellom selskapets og personlige interesser

Våre medarbeidere skal unngå å havne i situasjoner der deres personlige eller økonomiske interesser kan være i konflikt med Fragus. I tilfeller der det er risiko for en slik interessekonflikt skal medarbeideren rapportere dette til nærmeste overordnede for håndtering av situasjonen.

Sponsing

For oss handler sponsing ikke først og fremst om gjensidig kommersiell vinning. Ved å støtte utsatte barn i miljøer der helsehjelp og utdanning ikke alltid er en selvfølge vil vi bidra til en stadig forbedring. Vi har derfor valgt å gi penger hvert år til forskning og/eller ulike hjelpeorganisasjoner.

Nøytralitet og åpenhet

Vi arbeider for en åpen kommunikasjon med våre interessenter innenfor rammene av vern av forretningshemmeligheter. I spørsmål om politikk, politiske partier og kandidater inntar Fragus en nøytral holdning. Verken Fragus eller selskapets midler skal brukes for å fremme slike interesser.

Oppfølging og informasjon

Våre sjefer i selskapet har ansvar for å informere og presentere Fragus’ etiske retningslinjer, innhold og betydning til medarbeidere og forretningspartnere. Sjefer i Fragus skal naturligvis alltid gå foran med et godt eksempel. Hendelser og atferd som strider mot våre etiske retningslinjer skal rapporteres til adm.dir. i Fragus.