Hos Fragus är skadeavdelningen hjärtat

Hos Fragus är skadeavdelningen hjärtat

Fragus hanterar årligen tiotusentals fordon i våra system. En ledstjärna för oss är att våra kunder och deras kunder ska vara nöjda och känna sig trygga med oss som samarbetspartner och leverantör. Här är vår skadeavdelning en viktig pusselbit, som dagligen tar emot samtal från fordonsägare och verkstäder och hjälper dem med frågor, att göra skadeanmälan samt kommunicera skadesvar. Det händer dock ibland att en fordonsägare inte håller med om ett beslut där en skada inte godkänns, och kan då välja att anmäla tvistemålet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Självklart är vi väldigt noga med att gå igenom allt tillgängligt underlag i de fall vi gör avslag på en skadeanmälan. Vi är också noga med att i dialogen med verkstaden tydligt förklara grunden till avslaget. Ibland finns det dock fall där fordonsägaren inte håller med om vårt beslut. Då är ARN en bra instans, där fordonsägare opartiskt och kostnadsfritt kan få sitt ärende prövat. – Jan Carlson, Skadechef Fragus Group

Fragus har alltid haft ett mycket lågt antal reklamationer, men vi arbetar alltid mot att bli ännu bättre. Trots en stark tillväxt med fler och fler fordon i våra system har vår målsättning nåtts. År 2020 hade vi sju ärenden hos ARN, varav två bedömdes vara till fordonsägarens fördel. 2021 inkom det fyra anmälningar, där det i samtliga fall bedömdes att Fragus beslut var korrekta. Hittills i år har vi haft två ärenden hos ARN. Inte heller i dessa fall har Fragus hantering skaderegleringen bedömts felaktig.

Vi strävar efter att ha så omfattande garantier som möjligt, men komponenter som gått sönder på grund av uppenbart slitage eller skador som uppkommit till följd av yttre påverkan täcks inte av en garanti. Vi lägger stor vikt vid transparens och kommunikation i såväl produktvillkor som i vårt bemötande. – Jan Carlson

ARNs beslut är rekommendationer om hur ett ärende ska lösas. I de fall ARN ansett att fordonsägaren haft rätt, följer Fragus alltid ARNs rekommendation.

Vi förhåller oss till de villkor som gäller för garantin, och i många fall när vi får en skadeanmälan som ligger i gränslandet, godkänner vi hellre än nekar. De gånger ett ärende hos ARN avgörs till fordonsägarens fördel tar vi samma dag kontakt med ägaren och meddelar att vi tagit del av nämndens beslut och reglerar därefter ärendet direkt, oftast samma dag. – Jan Carlson

Fragus arbetar ständigt med att kunna erbjuda de bästa trygghetsprodukterna på marknaden. En fordonsgaranti är en viktig trygghet för såväl kunden som fordonshandlaren. Fordonsägaren kan vara lugn och trygg med att de har ett omfattande skydd vid oförutsedda händelse och fordonshandlaren får ett mervärde att erbjuda sina kunder, och får hjälp med administration kring skadeärenden.