Code of Conduct

Menettelyohjeemme

Laatimamme toiminnan suuntaviivat määrittävät miten me yrityksenä toimimme eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta oikein. Menettelyohjeemme perustuu kansainvälisiin suuntaviivoihin, kuten YK:n Global Compact -aloitteeseen. Menettelyohjetta vahvistavat yrityksemme arvot sekä halumme olla esikuvallinen toimija elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. Hyvä käytös luo luottamusta, joka puolestaan luo pohjan menestyksekkäälle yritystoiminnalle.

Ydinarvoihimme perustuvat liiketoiminnan periaatteet

Olemme luotettava ja rehellinen kumppani, joka täyttää tekemänsä sitoumukset. Uskomme pitkäjänteisiin liikesuhteisiin, joissa yhdessä liikekumppaneidemme kanssa luodaan pohja ja edellytykset hyvälle taloudelliselle tulokselle sekä ympäristön ja sosiaalisen vastuun huomioimiselle.

Roolimme toimittajana ja osavastuullisena monenlaisissa eri maissa toimivissa toimitusketjuissa edellyttää sitä, että työntekijämme ja liikekumppanimme kantavat vastuuta – niin itsestään kuin muistakin. Sen vuoksi olemme laatineet toimintaamme varten yhteisen säännöstön eli menettelyohjeen. Kaikkien yrityksessämme työskentelevien tulee noudattaa tätä ohjeistusta. Kerromme menettelyohjeesta kaikille sidosryhmillemme luonnollisena osana yhteistyösuhdetta.

Noudatamme lakeja ja määräyksiä

Toimiessamme eri maissa noudatamme kyseisten maiden lakeja ja määräyksiä. Kunnioitamme ja noudatamme kilpailurajoituksia, työmarkkinalainsäädäntöä sekä sopimuksia ja muita toimintaamme vaikuttavia määräyksiä.

Ihmisoikeudet ja työolot

Kunnioitamme kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Tuemme ja kunnioitamme toiminnassamme perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Emme missään olosuhteissa hyväksy lapsityövoiman käyttöä tai pakottamista työhön väkivallan uhalla.

Monimuotoisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet

Fragus rekrytoi työntekijöitä ja tarjoaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet ja kohtelun riippumatta sukupuolesta, siviilisäädystä, etnisestä taustasta tai syntyperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä, rodusta, uskonnosta, poliittisesta mielipiteestä, iästä tai toimintarajoitteista. Yrityksessämme kannustetaan monimuotoisuuteen.

Pyrimme aktiivisesti eliminoimaan työntekijöiden kaikenlaisen epätasa-arvoisen kohtelun. Maksamme oikeudenmukaista palkkaa ja tarjoamamme edut ovat asiaankuuluvien normien mukaiset. Fragus kunnioittaa paikallisen lainsäädännön mukaista yhdistymisvapautta, ja kaikki työntekijämme voivat halutessaan vapaasti käynnistää ammattiyhdistystoiminnan tai osallistua sellaiseen. Fragus tunnustaa oikeuden työehtosopimusneuvotteluihin työehtoihin liittyvissä asioissa.

Terveellinen ja turvallinen työympäristö

Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työympäristön. Pyrimme minimoimaan työtapaturmat ja henkilövahingot. Vähimmillään Fragus noudattaa ehdottomasti kansallisia lakeja ja/tai yleissitovia työehtosopimuksia.

Ympäristövastuumme

Ympäristötietoisena organisaationa Fragus pyrkii minimoimaan toimintansa ympäristövaikutukset. Haluamme omalla toiminnallamme näyttää esimerkkiä. Pyrimme täyttämään tai ylittämään ympäristölainsäädännön vaatimukset. Käymme avointa keskustelua työntekijöiden, asiakkaiden, toimittajien ja kumppaneiden kanssa yrityksen ympäristö- ja energiatyöstä. Huomioimme aina ympäristövaikutukset ennen uusien tuotteiden lanseeraamista. Pyrimme aktiivisesti vaatimaan ympäristön huomioimista myös liikekumppaneiltamme.

Puolueettomuus ja korruption vastainen toiminta

Emme tarjoa liikekumppaneille tai muille sidosryhmille palkkioita tai etuja, jotka ovat ristiriidassa voimassaolevien lakien tai kohtuullisten tai vakiintuneiden liiketoimintatapojen kanssa. Emme osallistu minkäänlaiseen korruptoituneeseen liiketoimintaan, ja liikesuhteitamme leimaa puolueettomuus. Jos Fragusin työntekijä kutsutaan toimittajien järjestämiin tapahtumiin, osallistuminen edellyttää lähimmän esimiehen hyväksyntää.

Fragus maksaa itse matkat ja ylläpidon. Fragus tai sen työntekijät eivät saa vastaanottaa henkilökohtaisia lahjoja tai palveluita, jotka ylittävät määrätyn tason, tai osallistua edustamiseen normaalin liiketoiminnan ulkopuolella.

Yrityksen ja henkilökohtaisen edun erottaminen

Työntekijöidemme tulee välttää joutumista tilanteisiin, joissa heidän henkilökohtaiset tai taloudelliset etunsa voivat olla ristiriidassa Fragusin kanssa. Jos tällaisen eturistiriidan riski ilmenee, työntekijän tulee ilmoittaa asiasta lähimmälle esimiehelle asian käsittelemiseksi.

Sponsorointi

Meille sponsoroinnissa ei ole tärkeintä molemminpuolinen taloudellinen voitto.
Haluamme edistää pysyvää muutosta parempaan tukemalla haavoittuvassa asemassa olevia lapsia maissa, joissa sairaanhoitoon tai koulutukseen pääsy ei ole itsestäänselvyys. Sen vuoksi olemme päättäneet lahjoittaa joka vuosi rahaa tutkimukseen ja/tai erilaisille avustusjärjestöille.

Neutraalius ja avoimuus

Pyrimme avoimeen viestintään sidosryhmiemme kanssa niissä rajoissa, joissa se on mahdollista paljastamatta yrityssalaisuuksia. Fragus suhtautuu neutraalisti politiikkaan, poliittisiin puolueisiin ja ehdokkaisiin. Fragusia tai yhtiön omaisuutta ei saa käyttää tällaisten tarkoitusperien edistämiseen.

Seuranta ja tiedotus

Yhtiön johtajien vastuulla on huolehtia siitä, että työntekijät ja kumppanit saavat tiedon menettelyohjeista, niiden sisällöstä ja merkityksestä. Yhtiön esimiesten tulee luonnollisesti toimia itse aina hyvänä esimerkkinä. Menettelyohjeita rikkovista tapahtumista ja toiminnasta tulee aina ilmoittaa Fragusin toimitusjohtajalle.